تعبیر خواب شادی و شادمانی (خندیدن)

 

 • تعبیر خواب شادی و شادمانی (خندیدن)
 •  

  تعبیر خواب شادی و شادمانی (خندیدن)
  بنابر گفته معبرین اسلامی دیدن ترس و ya غم و اندوه در خواب‌های ما نشانه خوشحالی و شادمانی در بیداری اســت حال اگــر در خواب خود خوشحال باشیم تعابیر آن غمبار و اندوهناک خواهد بود؟ بــرای تعبیر ایــن گونه خواب‌ها علاوه بر دانستن تمام اطلاعات خواب و اینکه بدانیم آیا شادی؛ شادمانی و خندیدن محوریت خواب قرار گرفته اســت ya خیر بهتر اســت از تعابیر معبرین اسلامی و کهن استفاده کرد. ba تعبیر خواب شادی و شادمانی در خواب همراه http://2bia.ir باشید.

  تعبیر خواب شادی (معبرین اسلامی)

  ابن سیرین: دیدن شادی در خواب؛ دلیل غم و اندوه بود. اگــر بیند از کسی شاد شد؛ دلیل اســت ke خاتمه کارش be سعادت باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی خود ra در خواب شادمان ببیند؛ مرگش نزدیک خواهد بود.

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی be تنهایی دست می‌زنی و شادی می‌کنی؛ تعبیرش ایــن اســت ke دچار غم و اندوه می‌شوی.

  تعبیر خواب خندیدن و شاد بودن

  محمدبن سیرین گوید: خنده درخواب غم و اندوه است. اگــر بیند ke be قهقهه می‌خندید؛ دلیل ke اندوهش زیاد شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  • خنده آهسته در خواب؛ دلیل فرزندی نجیب بود.
  • خنده قهقهه؛ دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهی است.
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولــی کلاً خنده بلند و آشکار غم و اندوه اســت و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است.

  تعبیر خواب شادی و خوشحالی (معبرین غربی)

  آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب ببینید be خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید؛ نشانه آن اســت ke در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.
  • اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند؛ نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه ba شادی است.
  • اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید؛ علامت آن اســت ke be موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید شادمان هستید و می‌خندید؛ علامت آن اســت ke در زندگی خود موفقیت be دست می‌آورید و ba دوستان در جشن‌های شادی بخش شرکت می‌کنید.

  برایت می‌گوید: شادى كردن در خواب؛ نشان‏دهنده‏ زندگى آرام است.
  گردآوری: http://2bia.ir

  9452/تعبیر-خواب-شادی-و-شادمانی-خندیدن

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE