تعبیر خواب خفه شدن و خفگی

 

 • تعبیر خواب خفه شدن و خفگی
 •  

  تعبیر خواب خفه شدن و خفگی
  خفه شدن و ya احساس خفگی می‌تواند ناشی از تنگی نفس و ya غذق شدن در آب باشد ke هــر کدام تعابیر مختلفی be همراه دارد.

  تعبیر خواب خفگی و تنگی نفس

  بيتون مى‌گويد:
  • اگر در خواب احساس خفگى كنيد؛ بيانگر آن اســت كه مرتكب اشتباهى شده‌ايد كه باعث ناراحتى شما مى‌گردد.
  • اگر خواب ببینید نفس کسی بند می‌آید؛ دلالت بر آن دارد ke be دست آوردن موفقیتی ke حتمی be نظر می‌رسید ba شکست مواجه خواهد شد.
  • اگر در خواب مشاهده کنید ke شخصی نفسش بند آمده؛ بیانگر آن اســت ke در انــجـام کارهایتان شکست می‌خورید.
  درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب تنگی نفس: نقشه‌های شما be آن زودی ke می‌خواستید عملی نخواهد شد.

  لیلا برایت: اگر در خواب نتوانید ba بینی خود نفس بکشید؛ بیانگر اتفاقات ناگوار است.

  تعبیر خواب خفه شدن

  محمد بن سيرين گويد: اگــر بيند كسى او ra خفه كرد؛ دليل كه غمگين و مستمند شــود و بعضى گويند: خفه كردن نيكى عيش است.

  برايت مى‌گويد:
  • اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى قصد خفه كردن شما ra دارد؛ بيانگر آن اســت كه در كارهايتان be موفقيت مى‌رسيد.
  • اگر شخصى ra در حال خفه شدن ببينيد؛ be اين معناست كه بايد مراقب توطئه دشمنان باشيد.

  تعبیر خواب خفه شدن در آب (غرق شدن)

  جابرمغربی گوید: اگر بیند ke در آب غرق شده و بمرد؛ دلیل ke در شغل دنیا غرق گردد.

  لوک اویتنهاو می‌گوید: غرق شدن ya فرو رفتن در آب: بدبختی

  آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید غرق می‌شوید؛ علامت آن اســت ke زیان مالی خواهید دید.
  گردآوری: http://2bia.ir

  8950/تعبیر-خواب-خفه-شدن-و-خفگی

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE