تعبیر خواب حلیم (هلیم)

 

 • تعبیر خواب حلیم (هلیم)
 •  

  تعبیر خواب حلیم (هلیم)

  تعبیر خواب حلیم

  محمدبن سیرین گوید: هــر خوردنی ke بوی خوش دارد be خواب دیدن نیکی است. اگــر ناخوش بود؛ دلیل بر شر و بدی کــنــد و سیر و پیاز در خواب؛ دلیل بر غم و اندوه کــنــد و تباهی حال وی و گویند که؛ دلیل بر مال حرام کــنــد و در آن راحت و خیر نباشد.
  حلیم ya هلیم از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه اســت ke ba گوشت و گندم ya بلغور ya جو پخته می‌شود. هلیم انواع مختلف دارد و مواد اولیه آن‌ها ba یکدیگر متفاوت است. رنگ حلیم ba با افزودن ادویه جات مانند دارچین و شکر عوض می‌شود. همان گونه ke مشاهده می‌کنید مواد داخل حلیم بسیار متنوع می‌باشند هــر کدام از ایــن مواد تعبیری جداگانه be همراه دارند ولــی مخلوط آن‌ها ba یکدیگر تفسیر خواب ra کاملاً متفاوت خواهد ساخت منوچهر تهرانی می‌گوید در غذاهایی مانند شوربا؛ آبگوشت؛ آش؛ حلیم و از ایــن قبیل ke از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می‌شود طعم و مزه آن مسیر ra معین می‌کند. در جایی دیگر منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری در مورد گندم بیان کرده ke ba تعبیر گندم پخته بسیار متفاوت می‌باشد be همین دلایل مزه و طعم مورد نظر حلیم بسیار در تعیین تعابیر تأثیر گذار است.

  تعبیر خواب گندم (مختصر)

  مطیعی تهرانی: دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چــه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چــه مزرعه ای ke در آن گندم کاشته ba شند. گندم خیر و برکت و معیشت است.

  تعبیر خواب خوردن گندم

  مطیعی تهرانی: اگــر در خواب ببینید نان گندم می‌خورید گرفتار تنگی معاش می‌شوید و چـنـانـچه ببینید سنبله گندم ra می‌جوید و می‌خورید و تف می‌کنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شــد و از نظر تأمین معاش be شدت در مضیقه می افتید.

  ابن سیرین گوید: اگردید گندم پخته می‌خورد؛ دلیل ke غمگین شود.

  تعبیر خواب جو

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جو نــیــز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چــه در خواب ببینید جو دارید؛ be هــر میزان و مقدار ke باشد نیکو اســت زیــرا می‌گوید ke نعمت و برکت می‌یابید و خیر be شما می‌رسد.

  تعبیر خواب گوشت پخته

  مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید ya مشغول خوردن آن هستید آن چــه می‌خورید و دارید غذا be حساب می‌آید و تعبیر اغذیه ra دارد و خوب اســت زیــرا نعمت و برکت خداوندی است.

  تعبیر خواب ادویه جات مختلف

  مطیعی تهرانی: اگــر غذایی ke می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد گرفتار تلخ کامی می‌شوید و چـنـانـچه زردی زعفران و زرد چوبه ra تشخیص دهید غمگین می‌شوید. be کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگــر ندانید و be شما نگویند و زردی آن ra نبینید مهم نـیـسـت و تعبیر بد ندارد.
  گردآوری: http://2bia.ir

  8864/تعبیر-خواب-حلیم-هلیم

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE