بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

 

 • بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی
 •  

  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  بمب اتم چیست؟

  بمب اتم نام رایج وسایل انفجاری اســت ke در آن‌ها از انرژی آزاد شده در فرایند شکافت هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای برای تخریب استفاده می‌شود. بمب‌های اتمی ke برمبنای گداخت کار می‌کنند نسل نوین بمب اتم هستند و قدرتی بسیار بیشتر از بمب‌های شکافتی دارند. مبنای آزاد شدن انرژی در هــر دو نوع بمب اتم تبدیل ماده be انرژی(E=mc²)است امــا در بمب‌های گداختی جرم بیشتری از ماده be انرژی تبدیل می‌شود. نخستین بمب اتمی ke بمبی پلوتونیومی (از نوع شکافتی) بود در سال ۱۹۴۵م در جریان جنگ جهانی دوم در آمریکا ساخته و در شانزدهم ژوئیه ۱۹۴۵م در صحرای آلاموگوردو در نیو مکزیکوی آمریکا آزمایش شد. آمریکا تنها کشوری اســت ke از بمب اتم (شکافتیاورانیومی  در هیروشیما و شکافتی – پلوتونیومی در ناگازاکی ) استفاده نظامی کرده‌است. شوروی در سال ۱۹۴۹ دارای بمب اتمی شد. اختراع ایــن سلاح؛ ریشه طولانی در تاریخ علم فیزیک و شیمی دارد امــا استفاده از دانش be دست آمده؛ بــرای ساخت بمب اتمی بیشتر به رابرت اوپنهایمرو ادوارد تلر نسبت داده می‌شود.

  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  تصویر اولین آزمایش اتمی در ترینیتی ایالت نیومکزیکو


  نکاتی درباره بمب اتم

  منطقه انفجار بمب‌های هسته‌ای be پنج قسمت تقسیم می‌شود:۱- منطقه تبخیر ۲- منطقه تخریب کلی ۳- منطقه آسیب شدید گرمایی ۴- منطقه آسیب شدید انفجاری ۵- منطقه آسیب شدید باد و آتش. در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون درجه سانتیگراد بوجود می‌آید و هــر چیزی؛ از فلز گرفته تا انسان و حیوان؛ در ایــن درجه حرارت آتش نمی‌گیرد بـلـکـه بخار می‌شود. آثار زیانبار ایــن انفجار حــتـی تا شعاع پنجاه کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن ke حامل انرژی زیادی اســت می‌تواند میلیون‌ها دلار تجهیزات الکترونیکی پیشرفته نظیر ماهواره‌ها و ya سیستم‌های مخابراتی ra be چندی آهن پاره تبدیل کــنــد و هــمــه آنها ra از کار بیندازد. این‌ها هــمــه آثار ظاهری و فوری بمب‌های هسته‌ای است. پــس از انفجار تا سال‌های طولانی تشعشعات زیانبار رادیواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده در محل‌های نزدیک be انفجار می‌شود. پرتو رادیو اکتیو از پرتوهای آلفا؛ بتا؛ گاما و تابش نوترونی تشکیل شده‌است. نوع آلفای آن بسیار خطرناک اســت ولــی توان نفوذ اندکی دارد. ایــن پرتو در بافت زنده تنها کمتر از ۱۰۰ میکرون نفوذ می‌کند امــا بــرای آن ویرانگر است. پرتوی گاما از دیوار و سنگ نــیــز عبور می‌کند. هــر ۹ میلی‌متر سرب ya هــر ۲۵ متر هوا شدت تابش آن ra نصف می‌کند. ایــن پرتو نــیــز ba توجه be فرکانس بسیار بالا؛ انرژی زیادی دارد ke اگــر be بدن انسان برخورد کــنــد از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث تخریب ماده دزوکسی ریبو نوکلوئیک اسید یا همان DNA شده و سرانجام زمینه ra بــرای پیدایش انواع سرطان‌ها؛ سندرم‌ها و نقایص غیر قابل درمان دیگر فراهم می‌کند و حــتـی ایــن نقایص be نسل‌های آینده نــیــز منتقل خواهد شد. بــرای جلوگیری از نفوذ تابش گاما be حدود ۱۰ سانتی‌متر دیواره سربی نیاز است.

  انواع بمب اتم

  • بمب حاصل از شکافت(A-Bomb)
  • بمب حاصل از همجوشی(H-Bomb)
  • بمب نوترونی(N-Bomb)


  پدافند هسته‌ای

  استفاده از سلاح‌های اتمی be دلیل اثرات و ویژگی‌های خاصی بوده ke سایر جنگ افزارها چنین قابلیتی ندارند از جمله:

  • ایجاد خسارت‌های سنگین جانی و مالی
  • غیر قابل استفاده کردن و آلودگی محیط
  • تهدید طرف مقابل و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل بــرای قبول خواسته‌ها
  • تغییر توازن قدرت در جنگ
  • وسعت شعاع تخریب و خسارات هنگفت
  • استفاده سریع در هــر شرایط
  • نفوذ اثرات تخریبی آن در تاسیسات


  البته ba وجود ایــن قابلیت‌ها کشورها و دولتهای دارنده سلاح هسته‌ای با مشکلاتی رو be رو اند be شرح زیر:

  • مخالف اذهان عمومی جهان است.
  • عمده تجهیزات و تأسیسات ra نابود می‌سازد ke خود دشمن نــیــز مــمــکن اســت be آن نیاز پیدا کند.
  • آلودگی شدید هسته‌ای ke باعث عدم استفاده از منطقه می‌گردد.
  • عدم کنترل شعاع آلودگی ke در اثر کم بودن مــمــکن اســت آن خسارت مورد نظر وارد نشود و همچنین ba زیاد شدن شعاع آلودگی مــمــکن اســت be نیروهای خودی آسیب برسد.


  اثرات و مراحل انفجار هسته‌ای

  تشعشع حرارتی:

  1. گوی آتشین تشکیل شده ke دمای مرکز آن be چند میلیون درجه سانتیگراد می‌رسد (حتی از سطح خورشید هم بیشتر می‌شود).
  2. هرچیزی ra در نزدیکی خود be خاکستر سفیدی تبدیل می‌کند وجود باد هم می‌تواند be ایــن عمل کمک نماید.
  3. در همان دو الی سه ثانیه اول تشکیل می‌شود و ba سرعتی معادل دو برابر سرعت صوت be راه می‌افتد وهرچه بر سر راهش باشد پرتاب و نابود می‌کند.
  4. اجسامی ke توسط موج انفجار متلاشی شده مانند گلوله be پرواز در می‌آیند و آثار ناشی از آن تهدید جدی بــرای انسان be شمار می‌رود.
  5. خود موج انفجار نــیــز بر اعصاب انسان تاثیر گذاشته و باعث عدم تعادل (موقت ya دائم) می‌گردد ke be اصطلاح be آن موجی شدن می‌گوییم و همچنین باعث آسیب‌های شدید بر پرده گوش و دیافراگم قفسه سینه می‌شود ke be ترتیب در اثر برخورد موج ba پرده گوش و دومی دراثر بازماندن دهان انسان ya تنفس هنگام آمدن موج اســت ke عوارض آن‌ها کری و در حالت دوم مرگ است. میزان دما ba دور شدن از کانون انفجار کم می‌شود.


  تشعشع هسته‌ای:

  این تشعشعات بسیار خطرناک و be محض انفجار بمب اتم در تمام نقاط پخش می‌شود ke شامل چهار دسته‌اند:

  آلفا

  این ذره برد و قدرت نفوذ کمتری نسبت be سایر ذرات دارد و توسط یک ورق کاغذ ya پارچه ya پوست انسان متوقف می‌شود.

  بتا

  این ذره از ذرات آلفا قدرت نفوذ بیشتری دارد ولــی دارای برد کمتری می‌باشد و توسط یک صفحه فلزی ba ضخامت بیش از سه میلیمتر متوقف می‌شود.

  گاما

  این اشعه مانند امواج رادیویی دارای برد بسیار زیادی می‌باشد؛ قدرت نفوذ و تخریب ایــن اشعه بسیارزیاد است. یک لایه ۱۵سانتیمتری بتن ya یک لایه ۲۰ سانتیمتری خاک فــقــط نیمی از ایــن اشعه ra می‌گیرد و همان نیمی دیگر اثرات زیانبار خود ra بر جای می‌گذارد.

  نوترون

  نوترون نــیــز مانند گاما هم بسیار زیانبار اســت هم دارای برد بسیار زیادی می‌باشد و قدرت نفوذ و تخریب بسیار زیادی دارد ba ایــن تفاوت ke نوترون ذره اســت و گاما اشعه. اثر تخریبی آن در موجودات زنده بیشتر اســت تا اشیاء. در صورت انفجار بسیار کشنده خواهد بود.


  شدیدترین انفجار بمب اتم

  قدرت شدیدترین انفجار اتمی صورت گرفته در جهان ke در سال ۱۹۶۱ be وسیله شوروی انجام شد؛ 50مگاتن بود.یکی از موفق‌ترین تلاش‌ها بــرای کاهش ذرات رادیواکتیو بود و ایــن بمب پاک‌ترین بمب هسته‌ای از نظر ذرات خطرناک رادیواکتیو می‌باشد ke تاکنون ساخته شده‌است. تنها یک بمب از ایــن نوع ساخته و در تاریخ ۳۰ اکتبر سال ۱۹۶۱ در مجمع‌الجزایر نوایا زملیا آزمایش شد.

  ایالات متحد آمریکا تنها کشوری اســت ke be صورت عینی از جنگ افزار هسته‌ای استفاده کرده است. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ جهانی دوم؛ یعنی روزهای ششم و نهم اوت ۱۹۴۵؛ دو بار از جنگ افزار هسته‌ای بــرای تسلیم کردن مردم ژاپن استفاده کرده است. تلفات این جنایت جنگی بیش از ۸۰؛۰۰۰ نفر بوده است.


  بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی


  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  ناکازاکی پیش و پــس از بمباران اتمی


  بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی بودند ke در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن؛ رئیس جمهور وقت آمریکا بر علیه امپراتوری ژاپن انجام گرفتند. در ایــن دو عملیات؛ دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز بر روی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی انداخته شــد ke باعث ویرانی و کشتار گسترده شهروندان ایــن دو شهر گردید. حدود ۲۲۰٬۰۰۰ نفر در اثر ایــن دو بمباران اتمی جان باختند ke بیشتر آنان ra شهروندان غیرنظامی تشکیل می‌دادند. بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر بلافاصله هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا پایان سال ۱۹۴۵ be علت اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو جان خود ra از دست دادند. بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی تا be امروز تنها موارد استفاده جنگی از سلاح هسته‌ای در جهان است. پــس از ایــن دو بمباران؛ دولت ژاپن تسلیم شد.


  عملیات اول: بمباران هیروشیما

  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  هیروشیما پس از اصابت بمب هسته‌ای آمریکا

  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  یادمان بمباران هسته‌ای هیروشیما؛ تنها ساختمانی اســت ke در نزدیکی محل انفجار قرار داشت و بصورت کامل تخریب نشد. عملیات اول در تاریخ دوشنبه؛ ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵ be وقت محلی در شهر هیروشیما انجام گرفت. بمب اتمی اول be نام پسر کوچک توسط یک هواپیمای بمب افکن به نام انولا گی Enola Gay)) روی هیروشیما انداخته شد. بــرای تاثیر تخریبی بیشتر؛ بمب be نحوی تنظیم شده بود ke ۵۷۶ متر بالای سطح زمین منفجر شود. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود ba انرژی حاصل از ۱۵ کیلوتن تی‌ان‌تی. فعل و انفعالات اتمی در مرکز ایــن بمب باعث گرمائی حدود چندین میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای عظیم هــر چیزی ra تا شعاع یک و نیم کیلومتری مرکز اصابت بمب بطور کلی ذوب نمود. مردمی ke از دور دست انفجار”پپسر کوچک” را در آسمان هیروشیما مشاهده کــردنــد می‌گفتند ke خورشید دیگری ra در آسمان دیده‌اند. دو سوم ساختمان‌های هیروشیما از جمله کارخانه‌های فولادسازی و صنعتی چون میتسوبیشی در اثر ایــن بمباران نابود شدند. تنها چیزی ke از شهر باقی‌ماند ساختمان تالار ترویج صنعتی استانی هیروشیما بود ke انفجار؛ بالای گنبد ایــن بنا رخ می‌دهد و be خاطر قرار گرفتن در کانون مرکزی انفجار؛ کاملا ویران نشد.


  عملیات دوم: بمباران ناگازاکی

  محل شهر ناگازاکی در استان ناگازاکی


  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  ابر قارچی تشکیل شده پــس از ترکیدن بمب اتمی در ناکازاکی


  دو روز پــس از بمباران هیروشیما و بر خلاف انتظار و میل آمریکا؛ دولت شوروی به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای ارتش سرخ شوروی be مواضع ژاپن در منچوری یورش بردند. ورود شوروی be جبهه جنگ اقیانوس آرام باعث شــد ke دولت آمریکا مصمم شــود هرچه سریعتر جنگ ra be نفع خود و بدون مشارکت شوروی خاتمه دهد. در ایــن راستا استفاده بیشتر از سلاح هسته‌ای ساده‌ترین راه فشار بر ژاپن بود؛ و نیروهای مسلح آمریکا برای استفاده مجدد از بمب هسته‌ای نیازی be مجوز جدید دولت نداشتند؛ زیــرا مجوزی که ترومن برای حمله اتمی صادر کرده بود اجازه استفاده از بمب‌های جدید ra می‌داد. بر اساس اطلاعات هواشناسی نیروی هوایی آمریکا؛ بازه زمانی مساعد بــرای حمله دوم be ژاپن سه روز پــس از حمله اول پدیدار می‌شد؛ و بــایــد از ایــن بازه حداکثر استفاده be عمل می‌آمد. هدف بعدی بــرای بمباران هسته‌ای؛ شهر کوکورا بود ke صنایع گسترده نظامی و اسلحه‌سازی در آن وجود داشت. در ابتدای ماموریت بر اساس گزارش هواشناسی؛ دید مناسبی بــرای هدفگیری بر فراز کوکورا وجود داشت. امــا وقتی هواپیمای بمب‌افکن be حدود منطقه مورد نظر رسید؛ تمام آسمان شهر ba دود و غبار پوشیده شده بود و امکان پیدا کردن هدف ra از میان برده بود. علاوه بر دید کم؛ پدافند هوایی و ظاهر شدن هواپیماهای شکاری ژاپن مساله ra کمی بغرنج کرده بود. پــس از صرف نظر از بمباران منطقه کوکورا؛ بمب‌افکن آمریکایی فــقــط سوخت کافی بــرای بازگشت be پایگاه هوایی در اوکیناوا داشت. فرمانده عملیات تصمیم گرفت ke بجای رها کردن بمب اتمی در دریا و ya بازگرداندن آن be پایگاه؛ بهتر اســت آن ra بر روی ناگازاکی بیندازند ke در مسیر بازگشت بمب‌افکن be پایگاه هوایی در اوکیناوا قرار داشت و یکی از اهداف کم‌اهمیت‌تر آمریکا در ژاپن محسوب می‌شد. آسیبهای وارده be هیروشیما be مراتب بیشتر از ناگازاکی بوده اســت چرا ke هیروشیما شهری صاف بوده و تشعشعات هسته‌ای تمام شهر ra در نوردید ولــی ناگازاکی حالتی داشت ke شهر در میان دو دره تقسیم شده بود و نصف شهر در یک دره و نصف دیگر در دره مجاور قرار داشت و ba رهاسازی بمب هسته‌ای در یکی از دره‌ها بخش دیگر شهر ke در دره دیگر قرار داشت be مراتب آسیب کمتری دید. بدین ترتیب در تاریخ پنجشنبه ۹ اوت ۱۹۴۵ میلادی؛ بمب دیگری be نام “مرد چاق” Fat Man)) روی شهر ناگازاکی انداخته شد. پس از نابودی ناگازاکی؛ ژاپن مجبور be تسلیم شد.


  میراث بمباران هسته‌ای

  بمب اتم چیست؟ + فیلم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

  دانش‌آموزان ژاپنی در حال ادای احترام be قربانیان خردسال بمباران اتمی؛ در کنار هزار درنای کاغذی رنگارنگ

  درناهای کاغذی

  همه ساله مردم سراسر جهان ba درست کردن درناهای کاغذی و فرستادن آن be مرکز ساداکو در پارک یادمان جنگ شهر ناگازاکی؛ همدردی خود ra ba قربانیان بمباران و انزجار خود ra از کاربرد و گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام می‌کنند. مجسمه ساداکو در ایــن پارک be یاد دختر ۱۲ ساله‌ای be نام ساداکو ساساکی برپا شده ke پــس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمد ولــی در اثر تشعشعات رادیواکتیو باقی‌مانده از انفجار ناگازاکی؛ دچار سرطان خون شد و درگذشت. بر اساس افسانه‌های ژاپنی؛ اگــر کسی هزار درنای کاغذی درست کند؛ یکی از آرزوهایش برآورده می‌شود. ساداکو درحالیکه در بیمارستان بستری بود؛ ba تشویق دوستانش و کمک برادرش شروع be ساختن درناهای کاغذی کرد. امــا پــس از ساخت ۶۴۴ درنا درگذشت. در سال ۱۹۶۵ میلادی از مجسمه ساداکو در حالیکه درنایی طلایی در دست دارد در پارک صلح هیروشما پرده‌برداری شد.


  ساداکو ساساکی روی درنایش می‌نوشت:

  من “صلح” ra روی بال تو می‌نویسم تا تو be هــمــه جهان پرواز کنی.

  در  فیلم زیر می‌توانید بمباران اتمی وحشتناک هیروشیما ra مشاهده کنید:
  گردآوری: http://2bia.ir

  2531/بمب-اتم-چیست-فیلم-بمباران-اتمی-هیروشیما-و-ناگازاکی

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE